งโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
22 ธันวาคม 2560
ทัศนศึกษาวิหารแก้ววัดท่าซุง สวนนกชัยนาท

///ทัวร์วัดท่าซุง+สวนนกชัยนาท///
....ผอ.นำ.คณะครู ครูฝึกสอน นักเรียน และผู้ปกครอง ทัศนศึกษาวิหารแก้ววัดท่าซุง และสวนนกชัยนาท

 

  

  

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
16 หศจิกายน 2560