ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2549

เปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2549
ท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการ กิตติชัย วงษ์ปาน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้ประชุมผูุ้้ปกครอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 โดยมีหัวข้อประขุมเกี่ยวกับการดำเนินการ
บริการด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ
ที่เด่นซึ่งเปรียบเป็นนวัตกรรมของการประชุมคือ เมื่อประชุมในเรืื่่องรวมเสร็จแล้ว
ได้ให้ผู้ปกครองเข้าประชุมแยกตามชั้นเรียนที่บุตรหลา่น
ของตนเองประจำห้องเรียน พบปะพูดคุยฟังคำชี้แจงจากครูประจำชั้นโดยตรง

ท่านผู้อำนวยกล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายงาน


คณะครูร่วมประชุมชี้แจง


ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เวลา 9.00 น.


หลังจากนั้นเวลา 10.30 น.ผู้ปกครองแยกย้ายประชุมตามชั้นเรียนกับครูปรจำชั้น
ภาพ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูอรรถอนนต์ กองแก้ว เป็นครูประจำชั้น


ห้องฝึกภาษาอังกฤษ โดยคุณครู อัญชลี เป็นผู้ดูแล


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูสัญญา รัตนบำรุง


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของคุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ
ถือเป็นการประชุมที่ผู้ปกครองได้พบปะกับคุณครูประจำชั้นโดยตรง
ได้พบเห็นสิ่งแวดล้อมที่ครูสร้างเสริมเพื่อบรรยากาศที่ดีเอื้ออำนวยต่อการเรียน
การสอน
เรื่องราวต่อมาจากกระัทู้นี้
http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=newkarien2&id=553

: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 5 มิถุนายน 2549