ไหว้ครู 2549

15 มิถุนายน 2546เวลา 9.00 น.โรงเรียนมีการไหว้ครูตามประเพณี


คณะครูพร้อม


ด.ญ. วนิด รวมญาตฺิิ ม.2 กล่าวนำ


พานรูปทรงแนวคิดใหม่ของ ป.1 ลูกศิษย์ คุณครูเดือนเพ็ญ


อีกแนวคิดทสร้างสรรค์ี่แปลกตาของ ชั้น ป.2 ของ คุณครู สัญญา


ผู้อำนวยการ กิตติชัย รับพานจากนักเรียนอนุบาล


เป็นอีกแบบ ซึ่งเป็นแบบสำเร็จรูปไม่ต้องปรุง รับประทานได้ทันที
แนวคิดของนักเรียน มัธยมปีที่ 1 ของ คุณครู อัญชล


พี่ๆ ม.3 มาช่วยดูแลน้องๆ อนุบาล


จัดการแนะนำและ ช่วยเหลือ


นักเรียนชั้นประถมส่งดอกไม้ไหว้ครู


ผู้อำนวยการรับไหว้ศิษยฺ์ ม.3 พร้อมกล่าวให้กำลังใจ


คณะครูรับดอกไม้ไหว้ครู


ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท
12.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี


หลายหลากความคิดสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิดและความสวยงาม
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องมีเข้ามาเป็นส่วนประกอบความหมายตามความเชื่อ
คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ

: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 15 มิถุนายน 2549