แห่เทียนเข้าพรรษา 49

ปีนี้ีวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 11 กรกฏาคม 2549 ตรงกับวันอังคาร
โรงเรียนหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน

โรงเรียนจึงแห่เทียนสืบสานวํฒนธรรมประเพณีกันในวันนี้ ที่ 7 กรกฎาคม

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูอัญชลี คุณครูสำเนียง คุณครูเดือนเพ็ญ
และขวาสุด คุณครูเรไร ช่วยกัน ทั้งจัดตกแต่งต้นเทียน และแต่งตัวให้นกกะเรียนนางเทียน

เวลา 9.00 น.ขบวนเดินผ่านหมู่บ้านรับเงินร่วมทำบุญบริจาค ถวายวัดไปด้วย


นางเทียนนกกะเรียนตัวเล็กๆ


พร้อมกันถวายต้นเทียน


คณะครูและนักเรียนทั้งหมดบนศาลาการเปรียญ


นำโดยท่านผู้อำนวยการ กิตติชัย วงษ์ปาน
คุณครูสัญญา และซ้ายสุด ด.ญ.วนิดา ม.2 กล่าวนำอาราธนาคุณพระศรีรัตนไตร


กล่าวถวายต้นเทียน


พระอธิการ ชาญ ยสชาโต เจ้าอาวาสวัดหนองนกกะเรียน


ผู้อำนวยการกกิตติชัย นำถวายต้นเทียน และเงินปัจจัยที่ร่วมกันกับคณะครู นักเรียนและชาวบ้าน
จำนวนเงิน 2,905 บาท

..............................................................................................
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 7 กรกฎาคม2549