ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.30 น.
สาระสำคัญ
องค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่า 5 ธ.ค.49


ดำเนินการประชุมโดยท่านผู้อำนวยการกิตติชัย วงษ์ปาน
คณะที่ประชุม นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษา ยังมีบุคคลสำคํญของหมู่บ้าน เข้้าร่วมประชุม

                            
คุณผัด   พรหมมินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา         ผู้ใหญ่พิชัย   ศิลปชัย ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

                             
คุณพู    เสียงเพราะ                                                   ส.อบต.สนั่น   สุนันทะ

                             
ส.อบต.สมศักดิ์   แป้นชาติ                                                   คุณแก้ว   เรือนทิศ

                            
ส.อบต.สุริน   เทพวาส                                       ส.อบต. บุญธรรม   เผือกสัมฤทธิ์

                             
 คุณสนิท   กองแก้ว                                              นายห้างปั๊ม ณรงค์    ศิลาเนียม

                               
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ มานะ   จันมา                                                ส.อบต.สุเมธ  อรุณภิรมณ์

                              
คุณเนตร  วงษา                                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่ประมูล  ท้าวกลาง

                               
ผู้ใหญ่ ศรัญ   สอนสิทธิ์                                                คุญสมนึก

                               
ส.อบต.วิชาญ  ดวงปิ่นคำ                                                   คุณ ทัน   กองแก้ว

                           
ผู้สังเกตการณ์


คุณครู อัญชลี เกิดฤทธิ์ และ คุณครูสััญญา รัตนบำรุง กรรมการและเลขานุการ

การประชุมสิ้นสุดลงเวลา 12. 00 น.
รายละเอียด โทรสอบถามเลขานุการ


.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ    โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 14 พฤศจิกายน 2549