ครูดีเด่น,ครูดีในดวงใจ 2550
โรงเรียนบ้านหนนองนกกะเรียน

16 มกราคม 2550 วันครู
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน ได้รับเกียรติบัตร 4 ท่าน
จากคณะกรรมการเขตการศึกษา ราชบุรี 1


คุณครูเรไรทองสามสี
รับ 2 เกียรติบัตร คือ
เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ และ ครูดีระดับก่อนประถม


คุณครูประดิษฐ์ บุตรดี
เกียรติบัตรครูดีการศึกษาพื้นฐานระดับ 1


คุณครูศิริ อุ่นเรือน
รับเกียรติบัตรครูดีการศึกษาพื้นฐานระดับ 2


คุณครูอรรถอนนต์ กองแก้ว
รับเกียรติบัตรครูดีการศึกษาพื้นฐานระดับ 3

ด้วยความมุมานะมุ่งมั่นในการสอน พร้อมด้วยการส่งเสริมและให้โอกาส
ของผู้บริหาร คือท่าน ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน จึงทำให้คณะครูทั้ง 4 ท่าน
ได้รับจารึกเกียรติที่น่าภูมิใจของชีวิตครูครั้งนี้

อนึ่ง เมื่อปีที่่ีผ่านมา (2548)คณะครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนได้รับเกียรติบัตร 5 ท่าน
ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน    ผู้บริหารดีเด่น
คุณครูสำเนียง เจริญกิจ     ครูดีเด่น
คุณครูอัญชลี เกิดฤทธิ์    ครูดีเด่น 
คุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ     ครูดีในดวงใจ
คุณครูสัญญา รัตนบำรุง     ครูดีในดวงใจ

และปี 2547
คุณครูสมพงษ์ สุขมาก  ครูดีในดวงใจ


...........................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  18 มกกราคม 2550 karieannet@hotmail.com