ไหว้ครู 509.00 น.ผอ.วิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร

คณะครู


นักเรียนกล่าวคำไหว้ครู


วนิดา หัวหน้านักเรียนนำไหว้ครู


นักเรียนมอบพุ่มพานไหว้ครู


มอบดอกไม้ไหว้ครู


"ครูใหญ่" มอบทุนการศึกษา


คุณครูเรไร ผู้ประสานงานจัดหาทุน จำนวน 10,000 บาท


ผอ.กล่าวโอวาทกับนักเรียน

เสร็จพิธีการ เวลา 12.00 น.


.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  14 มิถุนายน 2550 karieannet@hotmail.com