ศิลปสัญจร 50
ตามโครงการ ศิลปะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สืบสานนวัตกรรม "เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมฯ"ศิลปะสัญจรตาม โครงการ ศิลปะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สืบสานนวัตกรรม "เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมฯ"
ที่โรงเรียนได้รับรางวัล จากเขตปีที่แล้ว
ในวันนี้ (16 มิ.ย.50)ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ได้มอบหน้าที่ให้คุณครู ศิริ อุ่นเรือน (หัวหน้าโครงการ)
ครูประดิษฐ์ (ผู้ดำเนินโครงการ) คุณครูอัญชลี (ผู้ประสานงานดูแลนักเรียน)
และคุณครูอรรถอนนต์ (ยานพาหนะ) นำนักเรียน มาปฏิบัติงานที่อ่างเก็บน้ำ แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยความมุ่งหมายแนวทางการเรียนโดยเน้นนวัตกรรมชายเซ็นเตอร์ ให้ผู้เรียนสรรหาประสบการณ์ตรง
ที่มีสาระประโยชน์ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร

นักเรียนเดินทางถึงเป้าหมาย เวลา 11.00 น. บริเวณหลังเขื่อนช่วงกลาง
ที่ยื่น ลงไปในบริเวณอ่างเก็บน้ำ


สิ่งที่เป็นปัญหาตามแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันทุกแห่งคือขยะเหล่านี้
เช่น ขวด+ กระป๋องเบียร์ฅน้ำอัดลม ถุงหิ้วพลาสติก,กล่องโฟม เป็นปัญหาหลัก
รองลงมาคือการทำลายสถานที่ เช่นหักกิงไม้ ทำลายต้นไม้ เคลื่อนย้ายพัสดุ
จารึกข้อความ ตามพื้นที่ที่เขียนได้
นักเรียน ได่้ช่วยกันกำจัดชขยะ และได้บรรทึกข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ตั้งจิตตนเอง อย่างน้อยจะเป็น 1 คนที่ไม่ก่อปัญหาเหล่านี้
และจะกลับมาช่วยกัันดูแลแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนและหมู่บ้านของตนเอง


เมื่อสิ่งแวดล้อมดี ยรรยากาศทั่วไปก็อำนวยในการสร้างงานศิลปะ ที่มีความหมาย
สร้างศิลปะสือให้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สื่อให้เห็นมลพิษของสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย
สื่อถึงการแก้ปัญหาอย่างง่ายและถูกวิธี สื่อถึงการนำวัสดุใช้แล้วมารีไซเคิลให้มีประโยชน์
และท้ายสุดสร้างงานศิลปะด้วยสิ่งที่ทำให้ภาวะแวดล้อมเสียหาย


บรรยากาศบนเนินหินใต้ร่มไม้ยามบ่าย


ประชุมให้คำปรึกษาแนะแนวทางยามบ่าย


ปฏิบัติงานด้านศิลปะ


เคลื่อนย้ายหาชัยภูมิที่เหมาะสม


บรรยากาศความงามทั่วไป


สุดท้ายช่วงเย็นนักเรียนและคณะครูมาสันทนาการที่หาดชะอำเพชรบุรี
ผลงานต่างๆ ของนักเรียนไม่เสร็จสมบูณณ์นักด้วยเวลาที่จำกัด และภาระกิจเร่งด่วยบางอย่าง
การปฏิบัติงานครั้งนี้ผลอาจไม่เต็มร้อย ปัญหาต่างๆ ทีมงาน (ครู,นักเรียน)จะได้เก็บมาประเมิน วิเคราะห์แก้ไข
ในโอกาสต่อไป และเมื่อผลงานด้านศิลปะนักเรียนเรียบร้อยสมบูรณ์ ทางเวบไซต์ จะได้นำมา
เสนอให้ชม
ทีมงานขอขอบคุณผู้อำนวยการวิชัย ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ ท่านได้โทรสอบถาม
การปฏิบัติงานตลอดเวลา ท่านเดินทางไปด้วยไม่ได้ ด้วยติดภาระกิจเร่งด่วนของโรงเรียน
เตรียมรายงานเขตวันจันทร์นี้................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  17 มิถุนายน 2550 karieannet@hotmail.com