ประเมินจากภายนอกรอบสอง


3 - 4 ธันวาคม

หัวหน้าผู้ประเมิน


กรรมการ


สังเกตการณ์เช้าวันที่ 3


คุยกับคณะครู


ประชุมคณะครู


ประชุมพบปะกรรมการสถานศึกษา


สังเกตการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน


สังเกตการณ์ช่วงก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย


พยสมาชิกสภานักเรียน


สิ้นสุดการประเมินวันแรกเครียมเดินทางกลับ


สังเกตการณ์วันที่สอง (4 ธันวาคม 2550)


นักเรียนแอโรบิค


สังเกตการ์ืที่ห้องคอมพิวเตอร์


สัมภาษณ์นักเรียน.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 4 ธันวาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com